Totalt antall sidevisninger

onsdag 9. mai 2012

På padletur med Tønsberg blad en stille morgen.

Kommer snart noen bilder fra fotografen også.
Fra et stykke i et bilag til avisen i Sandefjord, horten og Tønsberg
Fotograf og skrivende padler Tone Finsrud.
 Her en link til stykket i bilaget  

I ka­jakk kom­mer du tett på li­vet i sjø­en og på land. Rolf Kris­tof­fer­sen bru­ker ka­jak­ken hele året.
– Se her, en stillehavs­østers.
Vi har pad­let inn i et smalt, grunt sund der vi kan se bun­nen bare noen cen­ti­me­ter un­der ka­jak­ken. Rolf Kris­tof­fer­sen fra Nøt­ter­øy har lagt pad­le­åra fra seg på tvers over ka­jak­ken og hen­tet opp et stort gyl­lent skjell fra bun­nen.  
Og noen la fra seg åra på tvers og holdt et kamera på høykant.

– Den er god å koke, men du må koke den litt len­ger enn en van­lig øs­ters, sier han og pe­ker ned på bun­nen igjen, der det lig­ger mas­se­vis av lyse østerskall
– Se så man­ge øs­ters det er her. De er i ferd med å over­ta for blå­skjel­le­ne, så egent­lig er de ikke øns­ket her, sier han, og man­øv­re­rer ka­jak­ken vi­de­re gjen­nom sun­det.
Fotografen i en lånt greenlander, hun hadde et speilrefleks kamera rundt nakken  ;ø) Det var lånt.

Tett på na­tu­ren
En blek mor­gen­sol job­ber strå­le­ne sine fram gjen­nom sky­la­get. Det er mor­gen, tid­lig for­mid­dag, og cir­ka en halv­ti­me si­den vi par­ker­te på Svelvikstranda på Tjø­me og sat­te ka­jak­ke­ne på van­net. Her ute på sjø­en er det nes­ten vind­stil­le.
– Det er noe helt spe­si­elt med mor­gen­stund i ka­jakk. Alle ly­der, luk­ter og inn­trykk blir ster­ke­re, sier Kris­tof­fer­sen.
– Vi har pad­let inn i et sund mel­lom Hudø og en li­ten hol­me. Vi glir lyd­løst fram. Et an­de­par opp­da­ger oss ikke før vi er helt inn­på dem, og de set­ter opp far­ten langsetter fjell­veg­gen. 
– Se der. Det er sånt jeg li­ker å se. Ser du hvor­dan hun­nen prø­ver å gjø­re seg usyn­lig for oss mens han­nen bris­ker seg? Det er all­tid noe å se og få øye på når man er ute i ka­jakk, man kom­mer så tett på alt, sier Kris­tof­fer­sen.
Helårspadler
Det er ikke noe som he­ter ka­jakk­se­song for Rolf Kris­tof­fer­sen. Årets sis­te pad­le­tur tok han 31. de­sem­ber. Årets før­s­te tur ble 1. ja­nu­ar.
– Det var vel­dig fint vær ak­ku­rat i jula og rundt nytt­år i fjor, sier man­nen som pad­let 1860 ki­lo­me­ter i 2011.
– Om vin­te­ren er jeg ute minst en gang i lø­pet av hel­ga. Res­ten av året blir det fle­re gan­ger i uka, sier han.
Det er sju år si­den Kris­tof­fer­sen be­gyn­te å pad­le. Det var en vond rygg som fikk ham til å se et­ter nye må­ter å be­ve­ge seg på. Si­den har ryg­gen vært fin, og Kris­tof­fer­sen har hatt en li­den­skap.
– Jeg kjøp­te en brukt ka­jakk på Finn.no, og åre på bil­te­ma. Si­den har jeg opp­gra­dert, ler han.
Han me­ner en ny­be­gyn­ner kan fin­ne seg åre og ka­jakk til cir­ka 12.000 kro­ner i en sports­bu­tikk.
Rolf Kristoffersen er med i Hav­pad­ler­ne Tøns­berg, som han stif­tet i sin tid, og pad­ler ofte på tur sam­men med med­lem­mer fra klub­ben. Noen gan­ger har de hatt med seg dyk­ker­ut­styr og fri­dyk­ket fra øye­ne, and­re gan­ger har de med seg storm­kjøk­ken og la­ger mat når de går i land. Men al­ler mest pad­ler han ale­ne.
– Jeg sy­nes det er dei­lig å være ale­ne, det er litt av re­krea­sjo­nen, sier han.
Båt­liv for alle
Med ka­jakk blir sto­re de­ler av skjær­går­den til­gjen­ge­lig. Bå­ten stik­ker kun noen få cen­ti­me­ter ned i van­net, og kan gå grun­ne­re og i sma­le­re far­vann enn and­re bå­ter. Rolf Kris­tof­fer­sen li­ker kom­bi­na­sjo­nen av na­tur­opp­le­vel­se og fy­sisk ak­ti­vi­tet.
– Det hen­der ofte at båt­fol­ket ro­per til meg når jeg kom­mer padlende, at “det så dei­lig ut!”. Og da ten­ker jeg for meg selv at de bur­de prø­ve. Det­te kan alle opp­le­ve, det­te er bil­lig båt­liv, sier Kris­tof­fer­sen.

2 kommentarer:

  1. Veldig bra! Flott artikkel!

    SvarSlett
  2. Flott reklame for kajakksporten både som trening for kropp og sjel, men samtidig et gylden mulighet til og høste særs flotte naturopplevelser.
    Nice one Rullerolf....

    SvarSlett